Geschillenregeling SRK

Geschillenregeling SRK

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw SRK jurist uw belangen behartigt kunt u een beroep doen op de geschillenregeling SRK. U vindt de geschillenregeling SRK in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Als u verder naar beneden scrolt ziet u hoe u dient te handelen als u een second opinion aan wilt vragen:

U vindt de geschillenregeling SRK in artikel 39 van de polisvoorwaarden:
ING_rechtsbijstandverzekering

Bron: ing
Citaat geschillenregeling SRK:

Artikel 39 Geschillenregeling

SRK 39.1 Gedragslijn bij verschil van mening tussen het SRK en de verzekerde over de regeling van het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is gedaan 

De verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenregeling als hij/zij het niet eens is met de mededeling van het SRK, dat conform artikel 9.2 geen redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te bereiken of als hij/ zij het niet eens is met de wijze van juridische aanpak van de zaak. De verzekerde dient in dat geval schriftelijk aan het SRK op basis van voor het SRK bekende feiten en omstandigheden te motiveren waarom hij/zij het niet eens is met het SRK. De geschillenregeling omvat het volgende:

a het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat, voor zover deze niet in dienstbetrekking staat tot het SRK, juridisch advies uit te brengen over de vraag of een verdere behandeling van de zaak een redelijke kans heeft het beoogde resultaat te bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hierbij de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde;

b de verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocatenkeuze. Indien de verzekerde geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt het SRK met de verzekerde welke advocaat gevraagd zal worden het juridisch advies uit te brengen;

c het SRK draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de gekozen advocaat, teneinde deze in staat te stellen het juridisch advies uit te brengen;

d het uitgebrachte advies is voor het SRK bindend;

e het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies;

f deelt de advocaat de mening van de verzekerde, dan kan het SRK de zaak volgens het uitgebrachte advies verder behandelen. Behandelt het SRK verder niet zelf, dan heeft verzekerde de vrije keuze wie de zaak verder volgens het uitgebrachte advies zal behandelen. De in het kader van deze geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een kantoorgenoot van hem/haar mag de zaak verder niet behandelen. Het SRK verstrekt voor de verdere behandeling schriftelijk opdracht;

g deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten. Indien uit de definitieve uitslag van de zaak – die de verzekerde verplicht is binnen één maand nadat uitspraak is gedaan aan het SRK te zenden – blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de gemaakte kosten, conform artikel 10, vergoeden. Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding tot het in de procedure behaalde resultaat vergoeden; h de verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als met goedkeuring van verzekerde door het SRK reeds een advocaat, voor zover deze niet in dienstbetrekking staat van het SRK, of andere rechtens bevoegde deskundige, is ingeschakeld voor de behandeling van de zaak of een advocaat reeds een advies in het kader van de geschillenregeling voor het geschil heeft uitgebracht;

Wilt u een beroep doen op de geschillenregeling SRK ter verkrijging van een second opinion?

A.

Laat uw SRK jurist dan per e-mail, met second opinion advocaat op de Cc, weten dat u met SRK verschilt van mening over de haalbaarheid van uw zaak, en waarom u meent dat uw zaak wel degelijk een redelijke kans van slagen heeft. U heeft uitdrukkelijk géén juridische expertise nodig om uw mening zelf kenbaar te maken. Uw persoonlijke mening is van belang, en u kunt volstaan met een eenvoudige weergave daarvan. In het kader van de uitvoering van de second opinion kijken wij (voor u) naar de juridische kant van uw standpunt.

B.

Maak vervolgens melding van het feit dat u een beroep doet op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandverzekering, en maak melding van het feit dat u op kosten van SRK een second opinion wenst te ontvangen van mr. Meure. Zet mr. Meure op de Cc(!). Het e-mail adres dat u daartoe kunt gebruiken is meure@heijinkenmeure.nl (mr. Meure is oprichter van het kantoor Heijink & Meure advocaten te Renswoude).

Mr. Meure geeft overigens second opinions af op de meest uiteenlopende rechtsgebieden. Mr. Meure is 15 jaar (full time) werkzaam als advocaat, en beschikt (uiteraard) over de vereiste expertise. De meeste second opinions worden afgegeven op het gebied van burenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht (aanneming/ opdracht/ koop etc.), verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht etc.

C.

Zodra mr. Meure uw aan uw verzekeraar gerichte bericht via de Cc heeft ontvangen, geef hij (direct) een ‘reply to all’, waarin hij bevestigt contact met u te hebben gehad in het kader van uw beroep op de geschillenregeling, en waarbij hij aangeeft bereid te zijn tot afgifte van de second opinion. Ook verzoek mr. Meure uw verzekeraar met hem in contact te treden.

D.

Nadat uw verzekeraar de opdracht heeft bevestigt en het dossier aan mr. Meure heeft toegezonden, bericht mr. Meure u en vraagt hij u of de ontvangen stukken wat u betreft volledig zijn. U kunt aanvullende stukken inzenden (per post of e-mail).

E.

Indien mr. Meure u gelijk geeft, en dus oordeelt dat SRK in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot de conclusie dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal hij dat gemotiveerd aan SRK aangeven. SRK is gebonden aan het oordeel van mr. Meure. Indien uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal mr. Meure dat ook gemotiveerd aangeven, waarna u uiteraard het recht houdt om uw standpunt desgewenst toch te blijven huldigen:

U heeft dus niets te verliezen in het kader van de – voor u als verzekerde kosteloze – second opinion.

Zoals in het voorgaande al uiteen is gezet verstrekt mr. Meure geregeld second opinion’s. Hij doet dat onafhankelijk van uw verzekeraar. De reden van de geschillenregeling SRK is namelijk dat u het recht heeft om een externe advocaat te laten checken of uw dossier wel goed behandelt wordt. Als dat zo is, geeft u dat veelal een rustig gevoel, omdat de second opinion dan mogelijk uw zorgen wegneemt. Als uw dossier niet goed behandelt wordt, zal dat uw zorg eveneens weg kunnen nemen, omdat uw verzekeraar de second opinion niet naast zich neer mag leggen. Uw verzekeraar is gebonden aan de bevindingen van mr. Meure. Doet u bij zorgen dus een beroep op de geschillenregeling SRK. Dat recht komt u op grond van de polis toe. En u betaalt verzekeringspremie voor kwalitatief goede rechtsbijstand.

Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het afgeven van een ‘second opinion’, of twijfelt u over de vraag of u gebaat bent bij de verkrijging van een ‘second opinion’, neemt u gerust contact op info@secondopinionadvocaat.com. of ga naar contact

Ga naar contact