Geschillenregeling DAS

Geschillenregeling DAS

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw DAS jurist uw belangen behartigt kunt u een beroep doen op de geschillenregeling DAS. U vindt de geschillenregeling DAS in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Als u verder naar beneden scrolt ziet u hoe u dient te handelen als u een beroep wilt doen op de geschillenregeling DAS, en een second opinion aan wilt vragen. Het werkt (zeer) eenvoudig:

U vindt de geschillenregeling DAS in artikel 18 van de polisvoorwaarden:
DAS_rechtsbijstandverzekering

Bron: Das

Citaat geschillenregeling DAS:

18. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met uw juridisch specialist? (geschillenregeling DAS)
a. Het kan zijn dat u en de juridisch specialist van mening verschillen over de vraag of uw zaak haalbaar is. Of over de manier waarop hetdossier juridisch inhoudelijk verder moet worden behandeld. U moet zo’n meningsverschil bespreken met uw juridisch specialist. Als u het samen niet eens wordt, kunt u DAS vragen om de geschillenregeling toe te passen.

b. Wat houdt het in als DAS de geschillenregeling toepast? Dit betekent dat DAS de juridische zienswijze van uw specialist voorlegt aan een externe advocaat. Deze advocaat geeft dan een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw confl ict. U mag die advocaat zelf kiezen. DAS geeft de opdracht aan de advocaat namens u. U mag dus niet zelf een opdracht aan een advocaat geven voor een onafhankelijk oordeel. DAS betaalt de kosten van de advocaat nadat DAS de opdracht heeft gegeven. Deze kosten tellen niet mee voor het bedrag dat DAS maximaal vergoedt in het confl ict (het kostenmaximum).

c. De advocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de behandeling van de zaak niet over. DAS volgt het oordeel van de advocaat op. DAS is niet verplicht om de behandeling van de zaak na het oordeel van de advocaat over te dragen aan een deskundige die niet in dienst is van DAS.

d. Was u het niet eens met het oordeel van de advocaat? En heeft u de zaak toen op eigen kosten buiten DAS om laten behandelen? Dan vergoedt DAS de kosten van deze behandeling. Dan moet wel blijken dat u bij uw confl ict in het gelijk bent gesteld. En uw confl ict moet behandeld zijn door een advocaat. Daarbij geldt het kostenmaximum dat in deze polisvoorwaarden staat. DAS betaalt alleen de gebruikepolisvoorwaarden DAS rechtsbijstandverzekering Particulier (12114 / 03-12) | DAS 5 lijke én redelijke kosten.

e. DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een advocaat die niet in dienst is van DAS. Maar dan mag dit niet de advocaat zijn die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven. En ook niet een advocaat of andere deskundige die bij hetzelfde kantoor werkt als de advocaat die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven.

f. Heeft u een meningsverschil met een advocaat of andere deskundige die niet in dienst is van DAS? Dan is deze geschillenregeling niet van toepassing.

Wilt u een beroep doen op de geschillenregeling DAS ter verkrijging van een second opinion?

A.

Laat uw DAS jurist dan per e-mail, met second opinion advocaat op de Cc, weten dat u met DAS verschilt van mening over de haalbaarheid van uw zaak, en waarom u meent dat uw zaak wel degelijk een redelijke kans van slagen heeft. U heeft uitdrukkelijk géén juridische expertise nodig om uw mening zelf kenbaar te maken. Uw persoonlijke mening is van belang, en u kunt volstaan met een eenvoudige weergave daarvan. In het kader van de uitvoering van de second opinion kijken wij (voor u) naar de juridische kant van uw standpunt.

B.

Maak vervolgens melding van het feit dat u een beroep doet op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandverzekering, en maak melding van het feit dat u op kosten van DAS een second opinion wenst te ontvangen van mr. Meure. Zet mr. Meure op de Cc(!). Het e-mail adres dat u daartoe kunt gebruiken is meure@heijinkenmeure.nl (mr. Meure is oprichter van het kantoor Heijink & Meure advocaten te Renswoude).

Mr. Meure geeft overigens second opinions af op de meest uiteenlopende rechtsgebieden. Mr. Meure is 15 jaar (full time) werkzaam als advocaat, en beschikt (uiteraard) over de vereiste expertise. De meeste second opinions worden afgegeven op het gebied van burenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht (aanneming/ opdracht/ koop etc.), verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht etc.

C.

Zodra mr. Meure uw aan uw verzekeraar gerichte bericht via de Cc heeft ontvangen, geef hij (direct) een ‘reply to all’, waarin hij bevestigt contact met u te hebben gehad in het kader van uw beroep op de geschillenregeling, en waarbij hij aangeeft bereid te zijn tot afgifte van de second opinion. Ook verzoek mr. Meure uw verzekeraar met hem in contact te treden.

D.

Nadat uw verzekeraar de opdracht heeft bevestigt en het dossier aan mr. Meure heeft toegezonden, bericht mr. Meure u en vraagt hij u of de ontvangen stukken wat u betreft volledig zijn. U kunt aanvullende stukken inzenden (per post of e-mail).

E.

Indien mr. Meure u gelijk geeft, en dus oordeelt dat DAS in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot de conclusie dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal hij dat gemotiveerd aan DAS aangeven. DAS is gebonden aan het oordeel van mr. Meure. Indien uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal mr. Meure dat ook gemotiveerd aangeven, waarna u uiteraard het recht houdt om uw standpunt desgewenst toch te blijven huldigen:

U heeft dus niets te verliezen in het kader van de – voor u als verzekerde kosteloze – second opinion.

Zoals in het voorgaande al uiteen is gezet verstrekt mr. Meure geregeld second opinion’s. Hij doet dat onafhankelijk van uw verzekeraar. De reden van de geschillenregeling DAS is namelijk dat u het recht heeft om een externe advocaat te laten checken of uw dossier wel goed behandelt wordt. Als dat zo is, geeft u dat veelal een rustig gevoel, omdat de second opinion dan mogelijk uw zorgen wegneemt. Als uw dossier niet goed behandelt wordt, zal dat uw zorg eveneens weg kunnen nemen, omdat uw verzekeraar de second opinion niet naast zich neer mag leggen. Uw verzekeraar is gebonden aan de bevindingen van mr. Meure. Doet u bij zorgen dus een beroep op de geschillenregeling DAS. Dat recht komt u op grond van de polis toe. En u betaalt verzekeringspremie voor kwalitatief goede rechtsbijstand.

Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het afgeven van een ‘second opinion’, of twijfelt u over de vraag of u gebaat bent bij de verkrijging van een ‘second opinion’, neemt u gerust contact op info@secondopinionadvocaat.com. of ga naar contact

Ga naar contact