Geschillenregeling ARAG

Geschillenregeling Arag

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw Arag jurist uw belangen behartigt kunt u een beroep doen op de geschillenregeling Arag. U vindt de geschillenregeling Arag in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Als u verder naar beneden scrolt ziet u hoe u dient te handelen als u een beroep wilt doen op de geschillenregeling Arag, en een second opinion aan wilt vragen:

U vindt de geschillenregeling Arag in artikel 6 van de polisvoorwaarden:
Arag_rechtsbijstandverzekering

Bron: Arag

Citaat geschillenregeling Arag:

6. Verschil van mening over de behandeling en klachten
6.1 Andere visie op de aanpak van de zaak ARAG staat in voor een kwalitatief goede behandeling van uw zaak. Het kan echter gebeuren dat u met ARAG van mening verschilt over de juridische stappen die genomen moeten worden. Ook kan verschil van mening ontstaan over de vraag of het door u beoogde resultaat een redelijke kans van slagen heeft. Blijkt het niet mogelijk dit meningsverschil te overbruggen, dan is het van belang dat dit op een goede en zorgvuldige wijze wordt opgelost, zonder dat u hiervan nadeel ondervindt. Daarom schakelt ARAG in dergelijke gevallen een erkende, onafhankelijke deskundige in die als scheidsrechter (juridisch geheten: bindend adviseur) oordeelt over het verschil van mening zoals dat is geformuleerd in een brief die in overleg met u wordt opgesteld. In de praktijk wordt aan de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten gevraagd een deskundige, onafhankelijke advocaat als scheidsrechter aan te wijzen. De beslissing van deze scheidsrechter is bindend zowel voor u als voor ARAG.

De kosten van de scheidsrechter komen voor rekening van ARAG. Deelt de scheidsrechter geheel of in hoofdlijnen de mening van ARAG, dan zal de zaak door ARAG verder worden afgewikkeld zoals eerder was voorgesteld. Wilt u de zaak toch volgens uw visie voortzetten, dan stuurt ARAG u de stukken toe en kunt u de zaak voor eigen rekening verder (laten) behandelen. Bereikt u uiteindelijk en onherroepelijk het door u beoogde resultaat langs de door u voorgestelde stappen, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u. Als de scheidsrechter het met uw visie eens is, dan wordt de verlening van rechtsbijstand voortgezet door ARAG met inachtneming van het oordeel van de scheidsrechter. Als ARAG de behandeling overdraagt aan een externe advocaat, dan heeft u de vrije keuze wie de zaak verder volgens deze visie zal behandelen. De scheidsrechter of een kantoorgenoot van de scheidsrechter mag de zaak niet verder behandelen. Wordt uw zaak behandeld door een advocaat, dan geldt de volgende regeling. Indien u met de advocaat van mening verschilt over de juridische stappen die genomen moeten worden of er een verschil van mening ontstaat over de vraag of het door u beoogde resultaat redelijke kans van slagen heeft, kunt u de zaak voortzetten met behulp van een andere advocaat. De hiermee gemoeide kosten komen voor uw eigen rekening. Bereikt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u.

 

Wilt u een beroep doen op de geschillenregeling Arag ter verkrijging van een second opinion?

A.

Laat uw Arag jurist dan per e-mail, met second opinion advocaat op de Cc, weten dat u met Arag verschilt van mening over de haalbaarheid van uw zaak, en waarom u meent dat uw zaak wel degelijk een redelijke kans van slagen heeft. U heeft uitdrukkelijk géén juridische expertise nodig om uw mening zelf kenbaar te maken. Uw persoonlijke mening is van belang, en u kunt volstaan met een eenvoudige weergave daarvan. In het kader van de uitvoering van de second opinion kijken wij (voor u) naar de juridische kant van uw standpunt.

B.

Maak vervolgens melding van het feit dat u een beroep doet op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandverzekering, en maak melding van het feit dat u op kosten van Arag een second opinion wenst te ontvangen van mr. Meure. Zet mr. Meure op de Cc(!). Het e-mail adres dat u daartoe kunt gebruiken is meure@heijinkenmeure.nl (mr. Meure is oprichter van het kantoor Heijink & Meure advocaten te Renswoude).

Mr. Meure geeft overigens second opinions af op de meest uiteenlopende rechtsgebieden. Mr. Meure is 15 jaar (full time) werkzaam als advocaat, en beschikt (uiteraard) over de vereiste expertise. De meeste second opinions worden afgegeven op het gebied van burenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht (aanneming/ opdracht/ koop etc.), verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht etc.

C.

Zodra mr. Meure uw aan uw verzekeraar gerichte bericht via de Cc heeft ontvangen, geef hij (direct) een ‘reply to all’, waarin hij bevestigt contact met u te hebben gehad in het kader van uw beroep op de geschillenregeling, en waarbij hij aangeeft bereid te zijn tot afgifte van de second opinion. Ook verzoek mr. Meure uw verzekeraar met hem in contact te treden.

D.

Nadat uw verzekeraar de opdracht heeft bevestigt en het dossier aan mr. Meure heeft toegezonden, bericht mr. Meure u en vraagt hij u of de ontvangen stukken wat u betreft volledig zijn. U kunt aanvullende stukken inzenden (per post of e-mail).

E.

Indien mr. Meure u gelijk geeft, en dus oordeelt dat Achmea in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot de conclusie dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal hij dat gemotiveerd aan Arag aangeven. Arag is gebonden aan het oordeel van mr. Meure. Indien uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, zal mr. Meure dat ook gemotiveerd aangeven, waarna u uiteraard het recht houdt om uw standpunt desgewenst toch te blijven huldigen:

U heeft dus niets te verliezen in het kader van de – voor u als verzekerde kosteloze – second opinion.

Zoals in het voorgaande al uiteen is gezet verstrekt mr. Meure geregeld second opinion’s. Hij doet dat onafhankelijk van uw verzekeraar. De reden van de geschillenregeling Arag is namelijk dat u het recht heeft om een externe advocaat te laten checken of uw dossier wel goed behandelt wordt. Als dat zo is, geeft u dat veelal een rustig gevoel, omdat de second opinion dan mogelijk uw zorgen wegneemt. Als uw dossier niet goed behandelt wordt, zal dat uw zorg eveneens weg kunnen nemen, omdat uw verzekeraar de second opinion niet naast zich neer mag leggen. Uw verzekeraar is gebonden aan de bevindingen van mr. Meure. Doet u bij zorgen dus een beroep op de geschillenregeling Arag. Dat recht komt u op grond van de polis toe. En u betaalt verzekeringspremie voor kwalitatief goede rechtsbijstand.

Second opinion advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor het afgeven van een ‘second opinion’, of twijfelt u over de vraag of u gebaat bent bij de verkrijging van een ‘second opinion’, neemt u gerust contact op info@secondopinionadvocaat.com. of ga naar contact

Ga naar contact